• Novinky

     • Noc čítania Biblie
      • Noc čítania Biblie

      • 10.11.2017 – večer bol v ZŠ s MŠ Koškovce výnimočný. Dôvodom bol VI. ročník akcie „Noc čítania Biblie“. Zúčastnili sa na ňom žiaci, učitelia, kňazi, rodičia aj bývalí žiaci školy.

       Stretnutiu a biblickému súťaženiu v škole predchádzala sv. omša v kostole v Koškovciach, ktorú slávil duchovný otec Ján Gič spolu s p. kaplánom Jánom Hudákom a farárom gréckokatolíckej farnosti Rokytov pri Humennom Jurajom Voroňákom. Po skončení svätej omše sa všetci vo sviečkovom sprievode presunuli do priestorov školy.

       Po úvodnej pesničke žiaci, ktorí prijali pozvanie na toto stretnutie sa rozdelili do siedmych skupín a začali putovať po disciplínach pripravených v jednotlivých triedach. Žiaci 8. a 9. ročníka sa výborne zhostili úlohy animátorov a vodcov skupín. Animátori sa venovali týmto úlohám: biblické súradnice s témou knihy Prísloví a vypisovaniu citátov na tričká, odrývanie obrazu a spoznávanie kráľa Šalamúna, zdobenie perníkov za Mojžišove symboly, biblická reštaurácia Misericordia, kvíz o Jánovi Krstiteľovi, kniha Žalmov a Zasľúbená zem s témou Mojžiš.

       Počas putovania školou sa každý mohol občerstviť. O občerstvenie na túto večernú akciu sa postarali rodičia prítomných žiakov, za čo im patrí naše ďakujeme.

       Po zdolaní všetkých disciplín sme sa na záver znovu stretli pri spoločnej piesni a belgickom tanci. Rozchádzali sme sa unavení, ale vďační Bohu za pekne prežitý večer a presvedčení o tom, že na budúci rok prídeme opäť.

       Mgr. Katarína Jakubčová

     • Z rozprávky do rozprávky
      • Z rozprávky do rozprávky

      • Dňa 7.11.2017 sa telocvičňa ZŠ s MŠ zmenila na rozprávku. Pani učiteľky pre deti z okolitých materských škôl a žiakov 1.stupňa pripravili zábavné predpoludnie s množstvom rozprávkových hádaniek a kreatívnych úloh, pomocou ktorých prechádzali z rozprávky do rozprávky. Na svojej ceste deti stretli Janka Hraška, Šípkovu Ruženku, Popolušku, Tri prasiatka, Šmolkov a rôzne iné bytosti zo známych rozprávok. Za odvahu a šikovnosť v súťažiach deti získali rozprávkové kartičky a samozrejme aj malé občerstvenie. Záver rozprávkového predpoludnia patril našim najmenším žiakom, kde sme ich „pasovali“  za  prvákov. Usmievavé a spokojné tváre detí hovorili o milej a vydarenej školskej akcii.

       Mgr. Janette Gondorová

     • Medzinárodný volejbalový turnaj učiteľov
      • Medzinárodný volejbalový turnaj učiteľov

      • Dňa 27.10.2017 sa v Kamenici nad Cirochou uskutočnil medzinárodný volejbalový turnaj učiteľov. Bez prehry ho absolvovali učitelia ZŠ s MŠ Koškovce, ktorí sa stali celkovými víťazmi turnaja. Druhé miesto obsadili učitelia z ukrajinskej Kamjanice, tretie miesto obsadili učitelia domácej Kamenice nad Cirochou a štvrté učitelia z Topoľovky.

       Blahoželáme yes

     • Vzdelávanie generácie
      • Vzdelávanie generácie

      • 27.10.2017 Jedna ľudová múdrosť poukazuje na to, že človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku. Je krásny podľa vrások a bielych vlasov. Je krásny podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. No najmä je človek krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

       Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa koncom októbra v priestoroch Základnej školy v Koškovciach uskutočnila akcia pod názvom Vzdelávanie generácie. Starí rodičia tak mohli so svojimi vnukmi a vnučkami prežiť návrat do detských čias. V tento deň zasadli opäť do školských lavíc, v ktorých sa učili.

       V úvode dňa všetkých srdečne privítal riaditeľ školy RNDr. Bočkay. Starým rodičom zaspievali deti krásne ľudové piesne. Po úvodnom slove boli pre zúčastnených pripravené vyučovacie hodiny z geografie, slovenského jazyka a literatúry a dejepisu.

       Na geografii všetci spoločne spoznávali krásy Slovenska aktívne pomocou interaktívnej tabule a slepej mapy. Starí rodičia si s vnukmi vyrobili vlastný model Zeme. Pre starých rodičov to bolo niečo nové, keďže kedysi takéto pracovné pomôcky v školách nemali.

       Počas hodiny literatúry sa recitovala báseň od Milana Rúfusa - Modlitba za starkú. Žiaci pomáhali starým rodičom s rozborom básne. Úsmev na perách a slzy v očiach vyvolala najmä úloha, v ktorej žiaci písali charakteristiku starých rodičov.

       Zážitkové vyučovanie všetkých čakalo aj na hodine dejepisu, na ktorej sa spoločne venovali starým remeslám či zvykom a tradíciám. Pospomínali si na to, aký bol život kedysi a dnes.

       Cieľom tohto vzdelávania bolo upevniť vzťahy medzi starými rodičmi a vnukmi, a taktiež ich vytrhnúť z každodennej rutiny a stereotypu. Veď práve starí rodičia sú tí, ktorí svoje nadobudnuté skúsenosti odovzdávajú mladším. Preto si zaslúžia nesmiernu úctu a pozornosť. Patrí im veľké poďakovanie za odvahu a prejavený záujem zúčastniť sa takéhoto vzdelávania. Keďže spätná väzba bola naozaj pozitívna, všetci sa tešíme na ďalší ročník tejto akcie.

       Mgr. Veronika Bobaľová

     • Native speaker na našej škole
      • Native speaker na našej škole

      • 24.10.2017 Naša škola je zapojená do projektu EnglishOne. Projekt je zameraný na výučbu anglického jazyka. Ponúka na portáli anglictina.iedu.sk. digitálne učebné materiály, ktoré boli využívané na vyučovacích hodinách ANJ. Okrem toho, boli žiakom na domáce precvičovanie zadávané úlohy z portálu. Žiaci si túto metódu učenia sa obľúbili a za svoju aktivitu boli odmenení.

       Dňa 24.10.2017 sme privítali na škole native speaker-ku. Viedla vyučovacie hodiny v 6.A a 3.A triede. V šiestom ročníku sa so žiakmi zoznámila, pýtala sa na ich záujmy, rozprávala o sebe, o svojich záujmoch. Neskôr zadala žiakom 4 slová, ktoré im boli oporou pri tvorbe príbehu. Príbeh, rozprávku v skupinách tvorili a neskôr hrali, predviedli svoj príbeh.

       Ďalšiu vyučovaciu hodinu viedla u tretiakov a štvrtákov. Po úvodnom vzájomnom predstavení, ponúkla žiakom obrázky rôznych druhov ovocia. Učila ich správnu výslovnosť druhov ovocia. Spolu tvorili vety a rozprávali o tom, ako dané ovocie chutí, akú má farbu, aké je ich obľúbené ovocie.

       Speaker-ka našich žiakov pochválila za aktivitu, vedomosti a peknú výslovnosť. Žiakov potešilo, že aj napriek krátkemu času, ktorý sa jazyk učia, rozumeli pokynom, rozumeli kladeným otázkam. Mali zo seba dobrý pocit.

       Mgr. Zuzana Hajdučková

     • Výlet vo Vysokých Tatrách
      • Výlet vo Vysokých Tatrách

      •  

       V dňoch 5. – 6.10.2017 sa žiaci našej školy vydali na školský výlet do Vysokých Tatier. Spoločnosť im robili priatelia - rovesníci z družobnej školy v Bliznom v Poľsku.

       Výlet sme začali zastávkou na Spišskom hrade, kde nás sprievodca previedol nielen zrúcaninami hradu ale aj históriou tohto kraja. Hrad tvorí dominantu širokého okolia a rozlohou 4 ha je jeden z najväčších hradov Európy. Z Tatranskej Lomnice sme sa lanovkou vyviezli na Skalnaté pleso. Počasie nám prialo a videli sme v celej svojej kráse a veľkosti aj Lomnický štít. Užívali sme si majestátnu scenériu našich Tatier aj počas prechádzky okolo Štrbského plesa.

       V piatok po raňajkách naše kroky viedli do Belianskej jaskyne, ktorá patrí medzi najviac navštevované sprístupnené jaskyne na Slovensku. Okrem bizarných skalných tvarov je známa bohatým výskytom kalcitovej sintrovej výplne. Návšteva Múzea TANAPu - prehliadka geológie, fauny a flóry, ako aj náučný film o Vysokých Tatrách bola príjemnou a bodkou tohto výletu.

       Mgr. Tatiana Slivková

     • Úspech na celoslovenskej výtvarnej súťaž
      • Úspech na celoslovenskej výtvarnej súťaž

      • Diana Jenčíková, žiačka 9.A triedy získala krásne 2. miesto na celoslovenskej výtvarnej súťaži s témou „Ako recyklujem“, ktorá sa konala v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017.

       Srdečne blahoželáme!

     • Naša inklúzia
      • Naša inklúzia

      • 19.10.2017 Medzigeneračné akcie sú obohatením tak pre staršiu generáciu (sebarealizácia a vnímanie vlastnej hodnoty; vnímanie seba samého; nachádzanie priateľov medzi mladšími ľuďmi) ako aj pre mladšiu generáciu (zdrojom múdrosti a skúseností, zmeny postojov mladších ľudí k starším, zlepšovanie vzťahov a prekonávanie bariér medzi obidvomi generáciami).

       V poradí tretie tvorivé dielne konané 19.10.2017 v Základnej škole s materskou školou a Dennom stacionári v Koškovciach boli zamerané na rómske i nerómske remeslá z regiónu Horný Zemplín (tkanie na krosnách – folklórna skupina Kudzeľ, Dlhé nad Cirochou; korytárstvo – Milan Karľa, Snina; hrnčiarstvo – Anna Blažniková, Zemplínske Hámre; kováčstvo – Kamil Kavčák, Snina; košikárstvo – Mgr. Ľuba Babičová, SŠI – Humenné) doplnené výrobou leporela s akademickým maliarom Andrejom Smolákom a informáciami z histórie i súčasného života rómov na Slovensku v podaní Agnes Horváthovej - zakladateľkou a štatutárnou zástupkyňou občianskeho združenia Romano kher – Rómsky dom a členkou Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pri Rade vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rómsku národnostnú menšinu.

       Myšlienkou celého podujatia bola inklúzia, senzibilizačné aktivity seniorov i detí z rôznych komunít pod názvom príslovia: „Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky.“ Spoločným tvorením žiakov a seniorov sme si želali: priblížiť, vyzdvihnúť ťažký život našich predkov, podporiť vzťah k manuálnej činnosti, rozvíjať kreativitu i estetické cítenie, odbúravať predsudky, vzájomne sa spoznávať, povzbudiť a dodať sebadôveru i deťom z rómskej komunity, posilniť vzťahy medzi obyvateľmi obce, spestriť voľné chvíle seniorom, povzbudiť ich k ručným prácam.

       Sme šťastné, že očakávaný prínos akcie: zvýšiť sebavedomie, prekonať seba samého, získať nové životné skúsenosti, odovzdávať svoje znalosti druhým, cítiť sa užitočným, získavať nové znalosti a zručnosti, vedieť vypočuť jeden druhého, mať záujem o človeka so všetkými jeho starosťami i radosťami, zastaviť sa, ukázať, že nám na človeku záleží (bez rozdielu veku, farby, vedomosti, povahy...), dať zažiť a pocítiť: „Aj ty si súčasťou tohto sveta“ bol naplnený.

       Koškovská škola pod vedením riaditeľa školy RNDr. Františka Bočkaya a obce Koškovce so starostom Ing. Vladimírom Babičom je aj naďalej dielňou, kde pokračuje premena snov na realitu a zároveň je aj miestom, kde sa rodia ďalšie nové sny.

       Organizátorky (OZ Gaštanový koník, Snina pod vedením Mgr. Jany Karľovej, PaedDr. Jana Partiková, PhDr. Martina Panócová) ďakujú všetkým za pomoc pri zabezpečení akcie a za príjemnú atmosféru.

       Jana Partiková,
       školský špeciálny pedagóg

     • Súťaž Prvej pomoci
      • Súťaž Prvej pomoci

      • Dňa 23.10.2017 sa na Strednej zdravotníckej škole v Humennom uskutočnila súťaž Prvej pomoci pre 9. ročníky základných škôl.

       Ako prvé museli súťažiaci zvládnuť teoretickú časť formou testu. Ten bol zložený z 27. otázok. V druhej časti si overili praktické zručnosti. Bolo pre nich pripravených 5 stanovíšť. Na figurantoch museli ukázať, ako by sa zachovali a reagovali v prípade, ak by mali pomôcť človeku v bezvedomí, s popáleninou, uštipnutí hmyzom, otvorenou zlomeninou a krvácaním. Na každom stanovišti mohlo družstvo získať 10 bodov. Po splnení všetkých úloh sa body spočítali.

       Všetky družstvá boli dobre pripravené, no ako na každej súťaži, tak aj tu vyhráva najlepší a my sa veľmi tešíme, že najlepšími toho roku boli žiačky našej školy Lenka Bezegová, Barbora Horvátová, Diana Jenčíková a Viktória Valichnačová.

       Dievčatám srdečne blahoželáme a veríme, že všetci súťažiaci by podali prvú pomoc aj v skutočnosti a tak zachránili niekomu ľudský život.

     • Dielňa, v ktorej sa začína premena snov
      • Dielňa, v ktorej sa začína premena snov

      • Základná škola s materskou sa rozhodla obohatiť časť školského dvora o malé jazierko s rybkami i vodnými rastlinami. Pri jeho tvorbe pomáhali žiaci, učitelia, pracovníci školy, priatelia, rodičia i obyvatelia obce. Stalo sa tak inšpiratívnou súčasťou, živou učebňou i originálnym miestom, kam je možné podľa potreby presunúť vyučovanie z tried. Obohatili ho o dreveného anjela, hotel pre hmyz, napájadlo pre vtáčiky či zaujímavé rastliny. Starostlivosťou o jazierko chcú rozvíjať zodpovednosť, tímovú spoluprácu i aktivitu žiakov.

       Poďakovanie patrí riaditeľovi školy RNDr. Františkovi Bočkayovi a starostovi obce Ing. Vladimírovi Babičovi za to, že koškovská škola je dielňou, kde sa začína premena snov na realitu. Zároveň je aj miestom, kde sa rodia ďalšie nové sny.

       PaedDr. Jana Partiková
       školský špeciálny pedagóg

     • Bulletin 2016/2017
      • Bulletin 2016/2017

      • Milí rodičia, kolegyne, kolegovia, žiaci a priatelia školy,

       končí sa školský rok 2016/2017. Nedávno sme ho slávnostne otvárali a už ho končíme. Nemôžem sa ubrániť dojmu, že ten čas letí akosi prirýchlo. Stalo sa už zvykom, že priebeh každého školského roka zhrnieme na niekoľkých stranách. bulletin_2017.pdf

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu
      • Okresné kolo v cezpoľnom behu

      • V piatok 06.10.2017 Centrum voľného času Dúha v Humennom usporiadalo Okresné kolo v cezpoľnom behu jednotlivcov a družstiev základných a stredných škôl. Na tomto preteku štartovali aj naši žiaci. Družstvo dievčat sa umiestnilo na 4. mieste a družstvo chlapcov na piatom mieste. Blahoželáme

     • Obhájené prvenstvo vo vybíjanej aj vo florbale dievčat
      • Obhájené prvenstvo vo vybíjanej aj vo florbale dievčat

      • Dnešný deň ukázal, že aj napriek začiatku športovej sezóny sme dokázali obhájiť prvenstvo vo vybíjanej aj vo florbale dievčat. Ďakujem základnej škole SNP a základnej škole Laborecká, za pozvanie na športové turnaje, ktoré usporiadali na počesť 700 tého výročia mesta Humenné. Dievčatá, veľmi pekne Vám ďakujeme za úžasné výkony, ktoré ste dnes predviedli.

     • Svoj deň oslávili pečením i športovaním
      • Svoj deň oslávili pečením i športovaním

      • Deň Rómov (8. apríl) bol ustanovený v roku 1971 na 1. Svetovom kongrese Rómov v meste Oprington pri Londýne.

     • Hravý deň
      • Hravý deň

      • Dňa 16.03.2017 sa pod vedením pedagogických asistentiek školy a školskej špeciálnej pedagogičky uskutočnil zábavno-náučný program Hravý deň.

       Pre každého nadšenca hier a zábavy boli pripravené rôzne kreatívne hry - Úspešný detektív; Pierko; Nafúkni ma!; Kto som? Zapájanie žiakov do hier bolo nesmelé iba na začiatku. Angažovaním sa hostí do samotného diania hier sa nesmelosť žiakov vytratila.

       Ďakujeme za podporu, pomoc i účasť  Mgr. M. Ficovej a MVDr. J. Kakutovej, ktorá zároveň pre účastníkov Hravého dňa upiekla sladké pokušenie.

       Záver patril spevu, ktorý vyčaroval úsmev na každej zúčastnenej tváričke.

       PaedDr. Jana Partiková

       školský špeciálny pedagóg

        

     • Od učenia k poznaniu
      • Od učenia k poznaniu

      • Pod akým názvom sa v historických listinách uvádza návršie na ktorom sa nachádza kaštieľ, aké informácie zachytáva expozícia „Ozveny Sniny“, čo ukrýva názov „12 patrónov“, to všetko pomocou netradičného získavania vedomostí metódami objavovania, diskusie, vlastnou prieskumnou činnosťou za pomoci tzv. „bádateľských aktivít“ zažili žiaci VI.A a VI.B triedy pod vedením svojich triednych učiteliek Mgr. Jakubčovej, Mgr. Pohlovej zo ZŠ s MŠ v Koškovciach pri svojich potulkách mestom Snina.

       Vďaka sponzorom z OZ Gaštanový koník - Snina odhalili aj tajomstvá ukryté za bránou s názvom Mini ZOO – Snina. Spoznali príbeh zraneného zubra Matúša, párik danielov, srny, pávy, pštrosa, kozliatka, kone a iné druhy zvierat poznaných i menej známych.

       Spestrením dňa bola aj spoločná opekačka či športové aktivity s deťmi so zdravotným postihnutím pod vedením Mgr. Karľovej a Mgr. Kazimírovej, zakončené nadviazaním nových priateľstiev. Veď každá skutočnosť, ktorú žiak zistí vlastnou aktivitou, je pre neho veľkým objavom.

       PaedDr. Jana Partiková

       školský špeciálny pedagóg

     • Medzinárodný deň detí
      • Medzinárodný deň detí

      • Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Vám prajem veľa radosti, veselosti a lásky.

       PaedDr. Jana Partiková

       školský špeciálny pedagóg

        

     • Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky
      • Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky

      • V duchu krásneho anglického príslovia sa 24. mája 2017 v priestoroch Denného stacionára v Koškovciach opäť stretli na spoločnej akcii žiaci zo Základnej školy s materskou školou v Koškovciach, seniori Denného stacionára v Koškovciach ako aj členovia Občianskeho združenia Gaštanový koník zo Sniny.

       Spoločné stretnutie sa mohlo uskutočniť vďaka finančnej podpore IWCB Medzinárodného klubu žien v Bratislave, ústretovosti riaditeľa školy RNDr. F. Bočkaya a starostu obce Ing. V. Babiča.

       V spoločných kreatívnych tvorivých dielňach sa pracovalo s drevom, textilom, papierom i rastlinami. Tvorivú atmosféru spríjemnili žiaci seniorom tancom i spevom.

       Za príjemne strávené spoločné chvíle dakujeme všetkým účastníkom a veríme, že hranice medzi generáciami budeme aj naďalej zmierňovať milým úsmevom, spoločnými akciami a vzájomnou spoluprácou.

       PaedDr. Jana Partiková
       školský špeciálny pedagóg

     • Medzinárodný deň detí v centre pre seniorov
      • Medzinárodný deň detí v centre pre seniorov

      • Dátum 1. jún patrí tradične tým najmladším - deťom.

       Žiaci Základnej školy s materskou školou v Koškovciach  a Špeciálnej základnej školy v Humennom vymenili zaužívaný stereotyp osláv MDD a skúsili sa sústrediť v tento krásny deň skôr na spoločné zážitky so seniormi v zariadení sociálnych služieb VALLE v Humennom.

       Prežité spoločné chvíle, program plný spevu, tanca, básní, smiechu ale hlavne plným lásky spríjemnil, vzájomne  obohatil a zanechal hrejivú spomienku v srdciach sveta dvoch generácií.

       Zaslúžia si to!

       PaedDr. Jana Partiková
       školský špeciálny pedagóg

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zskoskovce@in.slovanet.sk
    • +421 57 78 88 000
    • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
  • Fotogaléria

   • Tvorivé dielne
   • Exteriér školy
   • Interiér školy
   • Chemické a fyzikálne laboratórium
   • Jazykové laboratórium
   • Počítačová učebňa
   • Telocvičňa