• Novinky

     • Vyzdvihnutie žiaka zo školy v prípade ochorenia
      • Vyzdvihnutie žiaka zo školy v prípade ochorenia

      • Vážení rodičia,

       v prípade, že nemôžete svojho syna/dcéru zobrať z vyučovania osobne a poveríte tým príbuzného, resp. známeho, prosím, vypíšte tlačivo - Splnomocnenie. Bez neho mu Vášho syna/dcéru nemôžeme vydať.

       Za pochopenie ďakujem

       Mgr. Tatiana Slivková

       riaditeľka školy   

     • Otvorenie školského roka
      • Otvorenie školského roka

      • Vážení rodičia!

       Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Koškovce 134 oznamuje žiakom a ich rodičom, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu dňa 2.9.2020 v priestoroch základnej i materskej školy. V základnej škole sa otvorenie školského roka uskutoční v jednotlivých triedach. V 2. až 9. ročníku bez účasti rodičov. Žiakov prvého ročníka môže v kmeňovej triede sprevádzať jeden zákonný zástupca (dezinfekcia rúk a rúško sú povinné). Taktiež jeden zákonný zástupca sprevádza dieťa v materskej škole len do šatne, kde pri vstupe do triedy ho odovzdáva pedagogickému zamestnancovi (dezinfekcia rúk a rúško sú povinné).

       Organizačné zabezpečenie a časový harmonogram dňa 2.9.2020

       MŠ                 bežná prevádzka od 6,30 – 16,00 hod.

       1. roč.            príchod do školy od 7,15 – 7,20 hod., odchod  o 8,30 hod.

       2. – 9. roč.     príchod do školy od 6,45 – 7,10 hod., odchod  o 8,30 hod.

       Vzhľadom na potrebu dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní sa upravujú základné organizačné podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách i v materských školách pre školský rok 2020/2021.

       Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode aj pri odchode žiaka zo základnej školy, materskej školy, resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Zabezpečí pre svoje dieťa, žiaka ZŠ, každý deň dve rúška papierové jednorazové vreckovky.

       Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ zdravotný dotazník  (príloha 1) a písomné vyhlásenie  o bezinfekčnosti (príloha 2).

       Zákonný zástupca žiaka základnej školy predkladá pri prvom nástupe žiaka do ZŠ zdravotný dotazník  (príloha 3) a písomné vyhlásenie  o bezinfekčnosti (príloha 4).

       V prípade podozrenia na ochorenie zákonný zástupca informuje triedneho učiteľa a kontaktuje telefonicky detského lekára.

       V prípade, že nemáte možnosť dotazník vytlačiť, môžete si ho osobne prevziať od 28.8.2020 do 31.8.2020 v priestoroch materskej, resp. základnej školy.

       Pri vstupe do budovy bude zriadený ranný filter. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

       Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ. Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

       Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná, v škole prebieha riadne školské vyučovanie. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20.9.2020 nevyužívajú.

        

       Organizačné zabezpečenie a časový harmonogram od 3.9.2020 do 7.9.2020

       MŠ                   bežná prevádzka od 6.30 - 16.00 hod.

       1. – 4. roč.        príchod od 6,45 – 7,10 hod., 4 vyučovacie hodiny do 10,35 hod.

       5. - 7.roč.          príchod od 6,45 – 7,10 hod., 5 vyučovacích hodín do 11,25 hod.

       8. - 9.roč.          príchod od 6,45 – 7,10 hod., 6 vyučovacích hodín do 12,15 hod.

        

       Stravovanie v školskej jedálni pre prihlásených žiakov od 3.9.2020 do 7.9.2020

       1. a 3 .roč.         10,35 – 10,55 hod.

       2. a 4. roč.         11,00 – 11,20 hod.

       5. a 6. roč.         11,25 – 11,45 hod.

       7. roč.                11,50 – 12,10 hod

       8. – 9. roč.         12,15 – 12,35 hod.

        

       Činnosť ŠKD

       2.9.2020 – zápis žiakov do ŠKD.

       Od 3.9.2020 začína priama činnosť ŠKD v obmedzenom režime od 10,35 hod. do 14,45 hod.

        

       Tlačivá na stiahnutie pre MŠ

       Tlačivá na stiahnutie pre ZŠ

       Zápisné lístky pre stravníkov

       Prajeme všetkým žiakom úspešný nový školský rok.

     • Záver školského roka
      • Záver školského roka

      • Vážení rodičia,

       učebnice sa budú odovzdávať 26.06.2020 (piatok). Z tohto dôvodu je prítomnosť žiaka v škole nutná aspoň v tento deň (prevzatie vecí zabudnutých v škole - prezúvky, pomôcky, oblečenie, odovzdanie učebníc). Bližšie informácie Vám podá triedny učiteľ.

       Vo štvrtok 25.06.2020 sa koná hodnotiaca pedagogická rada. Ak sa do tohto termínu Vaše dieťa nedostaví do školy a nemá odovzdané zadané práce, bude nehodnotené a pred postupom do vyššieho ročníka ho čaká preskúšanie v auguste 2020.

       V utorok 30.06.2020 budú žiaci v triedach dostávať vysvedčenia. Budú iné ako obyčajne, pretože aj tento školský rok bol iný, taký, ako sme ešte nezažili. Na vysvedčeniach budú mať žiaci uvedené slovíčko "absolvoval". Súčasťou záverečného hodnotenia žiakov bude aj doplnenie o slovný komentár - zhodnotenie prístupu žiaka k vyučovaniu. Takýto spôsob hodnotenia je v súlade s usmernením Ministerstva školstva zo dňa 18.06.2020 a považujeme ho v danej situácii za najlepší.

       Písanie slovných komentárov je z odborného hľadiska časovo náročné, dúfame, že ich oceníte ako dôležitú spätnú väzbu. Ak budete mať záujem o hlbšie vysvetlenie alebo viac informácii, kontaktujte daného učiteľa.

       Slávnostné zhromaždenie k ukončeniu školského roka pred školou nebude. Pre žiakov školy nebude ani obed. Žiaci odchádzajú po prevzatí vysvedčenia domov.

       Prevádzka materskej školy ostáva v tento deň nezmenená.

        

       Koškovce 22.06.2020

       RNDr. František Bočkay

       riaditeľ školy

     • Pokyny pre zákonného zástupcu žiaka,
      • Pokyny pre zákonného zástupcu žiaka,

      • ktorý od 22.06.2020 nastúpi do ZŠ

       Zákonný zástupca žiaka:

       • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
       • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
       • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
     • 1. júna sa znovu otvárajú školy
      • 1. júna sa znovu otvárajú školy

      • Milí rodičia, teší nás, že ste prihlásili svoje deti do školy i škôlky v tak veľkom počte, cca až 83% všetkých žiakov 1.-5. ročníka a materskej školy. Chceme Vás informovať, že škola i škôlka je pripravená, vyzdobená a všetci učitelia sa tešia na žiakov i deti. Naďalej bude zabezpečené dištančné vzdelávanie pre žiakov šiestych až deviatych ročníkov a pre žiakov prvých až piatych ročníkov, ktorí nebudú umiestnení v škole, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti školy. Časový harmonogram vyučovania od 1.6.2020 nájdete v prílohe.

       Tešíme sa na vás!

       vedenie školy

     • Otvorenie materských a základných škôl
      • Otvorenie materských a základných škôl

      • Riaditeľ školy v spolupráci so starostom obce rozhodli o otvorení školy od 1.6.2020 pre žiakov 1. - 5. ročníka a otvorení materskej školy. Vedenie školy pripravuje organizáciu vyučovania a zaistenie všetkých hygienickoepidemiologických podmienok pre otvorenie školy. Účasť žiakov v škole a v škôlke je dobrovoľná, rodičia musia zvážiť podľa situácie v rodine všetky riziká.

       Pre deti, ktoré zostanú doma, bude zabezpečená výučba tak, ako prebiehala. Informujeme rodičov, že v škole bude iná organizácia vyučovania, nie 45 min. hodiny, prednosť bude mať bloková výučba a vonkajšie aktivity. V 20 člennej skupine v škole bude učiť 1 maximálne 2 učitelia v 5. ročníku, na 1. stupni 1 učiteľ, odborný zamestnanec, asistent. V 15 člennej skupine v škôlke budú učiť učitelia a asistent.

       Taktiež informujeme rodičov, že v skupine môžu byť žiaci z rôznych tried, tak aby poobede boli v skupine tí istí žiaci. Kým zverejníme pokyny vedenia školy k organizácii vyučovania v škole na stránke školy, buďte pripravení na nasledujúce opatrenia.

       Tešíme sa na to, že škola znovu ožije!

       Vedenie školy

       Organizácia a pokyny ministerstva školstva pre materské školy

       Organizácia a pokyny ministerstva školstva pre základné školy

     • Aktuálne informácie pre rodičov
      • Aktuálne informácie pre rodičov

      • Vážení rodičia,

       pripravili sme pre Vás na stránke našej školy informácie:

       • Ministerstva školstva,
       • Krízového riadenia školy,  
       • Materiály k online vzdelávaniu – ZŠ, MŠ, ŠKD,

       ktoré Vám aj nám pomôžu v tomto období - COVID-19. Všetky aktuálne informácie nájdete v sekcii Zavretá škola.

     • VÁM....
      • VÁM....

      • Končí sa ďalší týždeň.... Nosíme rúška, často si umývame ruky, obmedzili sme nakupovanie, necestujeme, väčšia časť z nás je doma....

     • Prerušenie vyučovania
      • Prerušenie vyučovania

      • V súlade s nariadením vlády je Základná škola s materskou školou uzatvorená naďalej až do odvolania. Bližšie informácie Vám poskytne e-mailom riaditeľ školy alebo triedni učitelia.

       E-mailový kontakt na riaditeľa školy: frantisek.bockay@gmail.com, zskoskovce@in.slovanet.sk

       Učitelia budú pripravovať pre žiakov úlohy podľa učebného plánu tak, aby sa žiadne učivo nevymeškalo. Úlohy budú žiakom zasielané prostredníctvom portálu Bezkriedy, EduPage stránky alebo emailom.

       Žiadame rodičov, aby zabezpečili dohľad nad vzdelávaním svojich detí a dôsledne dodržiavali všetky pravidlá mimoriadneho režimu.

        

       Pre žiakov 9.ročníka

       V prípade zmeny strednej školy uvedenej na prihláške kontaktovať výchovnú poradkyňu e-mailom na adrese gavalcinova@gmail.com.

       O nástupe do školy budete informovaní na našej stránke.

       Ďakujeme za pochopenie.

     • Online portály zdarma pre školákov počas koronavírusu
      • Online portály zdarma pre školákov počas koronavírusu

      • Prinášame vám prehľad online portálov, ktoré v rámci novej situácie chcú pomôcť a tak urobili prístupy ZDARMA pre školákov počas koronavírusu.

       Kliknutím na nižšie uvedený odkaz sa dostanete na webovú stránku, kde sú zozbierané zaujímavé edukačné online portály, ktoré sprístupnili svoj obsah počas tohto mimoriadneho obdobia ZDARMA alebo pripravili obsah, ktorý pomôže deťom ale i rodičom zabiť doma nudu.

     • Náš výlet do divadla
      • Náš výlet do divadla

      • Dňa 26.02.2020, konkrétne v stredu ráno, sme vstali síce do nepriaznivého počasia, ale zároveň do dňa, v ktorom nás čakalo veľa zážitkov. Aby ste rozumeli, neučili sme sa! Do školy sme išli, no pred ňou nás čakal autobus. Pohodlne sme sa usadili a vyrazili na výletik, ktorý si pre nás pripravili naši učitelia.

       Cesta viedla do nášho krajského mesta, konkrétne do Divadla Jonáša Záborského. Hra mala názov Zbabraná hra. Cestovali sme pomerne dlho, ale oplatilo sa. Kde sme vošli do divadla, zapôsobilo na nás to ticho a portréty hercov. Posadali sme si na vopred určené miesta. V divadle bolo viac škôl. Dokonca aj z nášho okresného mesta. Svetla zhasli a predstavenie sa začalo. Bavili sme sa od začiatku do konca, celých 120 minút. Pointou bola zbabraná hra – detektívka, ktorú nacvičili členovia divadelného krúžku. Herci to zahrali vynikajúco. Na konci si oprávnene zaslúžili veľký potlesk, ktorý sme im venovali.

       No náš výlet ešte zďaleka nekončil. Naša cesta viedla do OC MAX. Tam sme dostali pokyny od vyučujúcich a všetci sme sa rozbehli po OC. Každý z nás si mohol kúpiť, čo chcel a mali sme možnosť aj naobedovať sa.

       Cestou domov nás pani učiteľky pochválili za vzorné správanie. Ako poslušní žiaci, ktorí počúvali na slovo, sme šťastne docestovali a podelili sa so svojimi zážitkami s príbuznými.

       Výlet do Prešova bol super…

       Lívia Lisakovská 8.A

     • Majstrovstvá okresu v bedmintone
      • Majstrovstvá okresu v bedmintone

      • Centrum voľného času DÚHA dňa 20.02.2020 a 21.02.2020 organizovalo na ZŠ Pugačevovej majstrovstvá okresu v bedmintone žiačok a žiakov. Po vyraďovacích kolách naši žiaci a žiačky postúpili a v okresnom kole vybojovali v žiackom zastúpení: Adam Turcovský, Samuel Balica a Tomáš Hrin 3. miesto. Žiačky skončili o čosi lepšie, keď sa im vo finále nepodarilo zdolať žiačky zo ZŠ J. Švermu a skončili tak na krásnom 2. mieste. Za žiačky našu školu reprezentovali: Aneta Meždejová, Martina Sitarčíková a Mária Sitarčíková. 

       Celkové poradie žiakov:

       1. miesto - ZŠ Pugačevova

       2. miesto - ZŠ Kudlovská

       3. miesto - ZŠ s MŠ Koškovce

       4. miesto - ZŠ J. Švermu

       5. miesto - ZŠ Radvaň n/Laborcom 

       6. miesto - ZŠ Papín

       Celkové poradie žiačok:

       1. miesto - ZŠ J. Švermu

       2. miesto - ZŠ s MŠ Koškovce

       3. miesto - gymnázium sv Cyrila a Metoda

       4. miesto - ZŠ Komenského

       5. miesto - ZŠ Dargovských Hrdinov

       6. miesto - ZŠ Papín

       Týmto by som sa chcel žiakom našej školy veľmi pekne poďakovať za predvedený výkon.

       Mgr. Martin Laco

     • Fašiangová zábava
      • Fašiangová zábava

      • Výborná nálada a skvelá atmosféra zavládla v piatok 7. februára na posledných dvoch vyučovacích hodinách v ZŠ s MŠ v Koškovciach. Priestory ŠKD sa zaplnili vílami, princeznami, zvieratkami, spidermanmi, športovcami, pirátmi ... Kreativita a fantázia rodičov s deťmi sa opäť ukázala v podobe krásnych výtvorov počas dní pred pôstom. Chrípkové obdobie nám nedovolilo posledné dva roky toto podujatie zorganizovať, ale tentokrát sme to ešte stihli pred vyhlásenými chrípkovými prázdninami :-). Po promenáde a prezentácií masiek nasledovala pravá fašiangová zábava. Na záver boli všetky deti odmenené sladkosťou. Veríme, že aj na ďalšej fašiangovej veselici budeme môcť obdivovať šikovnosť rodičov a ich detí pri vytváraní masiek.

       Mgr. Janette Gondorová

     • Beseda s veterinárnym lekárom
      • Beseda s veterinárnym lekárom

      • Naši žiaci denne počujú o dôležitosti dodržiavania osobnej hygieny v súvislosti s takými ochoreniami ako je chrípka, alebo infekčná žltačka.

       Lenže existuje oveľa viac ochorení, ktoré ohrozujú naše zdravie, alebo sú dokonca smrteľné a stačí len dodržiavať základné pravidlá hygieny. O týchto ochoreniach sa dozvedeli žiaci 1. – 4. ročníka a špeciálnych tried 31.01.2020 počas besedy s veterinárnym lekárom. MVDr. Miroslav Kakuta im počas besedy vysvetlil základné informácie o besnote a viacerých parazitárnych ochoreniach a ich pôvodcoch ako sú škrkavky, blchy, vši, kliešte. Porozprával o prenose pôvodcov týchto ochorení na človeka, pomocou obrázkov na interaktívnej tabuli mali možnosť ich vidieť, tak isto ako vyzerá poštípanie blchou na koži, vši vo vlasoch, vysvetlil dôležitosť predchádzaniu nakazenia sa. Zdôraznil, že taká besnota je smrteľným ochorením pre človeka, ak po pohryznutí zvieraťom nevyhľadáme lekára. Pýtal sa na ich zvieratá doma a v ich okolí, žiaci mu odpovedali na viaceré otázky, alebo sa pýtali, čo ich zaujímalo.

       V závere besedy žiaci dostali informačné letáky informujúce o najčastejšie sa vyskytujúcich ochoreniach našich domácich maznáčikov.

       MVDr. Jana Kakutová

     • Šaliansky Maťko nám priniesol víťazstvo
      • Šaliansky Maťko nám priniesol víťazstvo

      • Koniec januára už tradične patrí interprétom slovenských povestí. Koná sa totiž okresné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského v Humennom. Dňa 23.01.2020 prebiehal už 27. ročník tejto súťaže, ktorá prezentuje krásu našej slovenčiny i múdrosť našich predkov.

       Podujatie, prilákalo do priestorov CVČ Dúha v Humennom 25 nadaných recitátorov. Aj naša ZŠ s MŠ v Koškovciach je pravidelným účastníkom na tomto recitátorskom podujatí.

       Tohto roku nás na tejto súťaži reprezentovali Daniel Kočan z 2. ročníka a Ema Mrizová z 5.A. Obidvaja podali výborné výkony a dokázali svoje výnimočné recitátorské schopnosti, čo sa odzrkadlilo aj v konečnom umiestnení. Ema Mrizová obsadila v 2. kategórii 3. miesto a Daniel Kočan sa v 1. kategórii umiestnil na úžasnom 1. mieste. Danielko bude reprezentovať našu školu i celý okres vo februári na krajskom kole v Prešove.

       Srdečne blahoželáme víťazom a Danielkovi želáme veľa úspechov na krajskom kole v Prešove.

       Mgr. Anna Stirčáková

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Koškovce 134
   • zskoskovce@in.slovanet.sk
   • 057 78 88 000 0915 894 480
   • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
   • 036158933
   • 2021339100
   • Telefón: 057/77 97 116 Mobil: 0915 440 505 Email: veducasjkoskovce@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Energetické nápoje
  • Škola v prírode
  • Deň detí netradične
  • Vydarený deň v Košiciach
  • Družobný pobyt v Besku a Bliznom
  • Zdravá výživa
  • Malí čítajú veľkým a veľkí čítajú malým
  • Zápis do 1. ročníka v našej škole
  • 7. apríl – Svetový deň zdravia
  • Žabie taxi
  • Mesiac hlasného čítania s prvákmi