• Profil školy

     • Profil školy

     • ZŠ v Koškovciach navštevujú žiaci jedenástich obcí: KoškovceHankovceDedačovZbudské DlhéRokytov pri HumennomHrabovec nad LaborcomSlovenské KrivéJabloňĽubišaZbojné a Svetlice.

      V škole pracuje oddelenie školského klubu detí s hudobno-pohybovým a športovým zameraním. Žiaci majú možnosť rozvíjať svoje nadanie, zručnosti a vedomosti v rôznych nepovinných predmetoch a skoro 40-tich záujmových krúžkoch, napr.: výtvarné spracovanie materiálu, športovo-pohybové hry a záujmových krúžkoch: matematickom, chemickom, tanečnom, dramatickom, basketbalovom, či krúžkoch cudzích jazykov, alebo mladý ochránca prírody.

      Naši žiaci sa úspešne zúčastňujú rôznych školských, okresných, krajských a dokonca aj celoslovenských súťaží z ktorých si prinášajú hodnotné ocenenia. Takto reprezentujú celý okres Humenné, ale aj Prešovský kraj.

      Počas celého roka sa žiaci zapájajú do mnohých školských súťaží, ako sú: "Súťaž o najkrajšiu ikebanu", "Súťaž o najkrajšiu triedu", "Zber papiera", športové súťaže "O putovný pohár riaditeľa školy", ochrana človeka a prírody a karneval, súťaže speváckych talentov "Slávik Slovenska", "Mini playback show", súťaže v prednese poézie a prózy "Hviezdoslavov Kubín", "Šaliansky Maťko" a pod.

   • Naša škola je orientovaná na žiaka. Učí žiakov myslieť a učiť sa, osvojiť si a využívať efektívne stratégie učenia sa. Poskytuje im vedomosti, zručnosti a schopnosti použiteľné na trhu práce, čím dáva žiakom šancu uplatniť sa v živote.

    Je otvorená novým metódam a postupom vo výchovno-vzdelávacom procese, novým aktivitám, programom a projektom, ktoré vychádzajú predovšetkým z reálneho života. Taktiež umožňuje žiakom množstvo mimoškolskej záujmovej činnosti a voľbe aktivít podľa záujmu.

    Nechceme byť školou orientujúcou sa iba na odovzdávanie informácií, ale školu, ktorej cieľom je rozvíjať schopnosti žiakov tak, aby dokázali informácie vyhľadávať, získavať, triediť, spracovávať, pochopiť, vyhodnocovať a tvorivo ich aplikovať pri riešení v reálnom živote. Aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

    Našim cieľom je umožniť žiakom aby neboli len pasívnymi prijímateľmi informácií, ale aby sa na vyučovaní aktívne učili. Aby dosiahli zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT a tiež aby boli kvalitne pripravení aj v cudzích jazykoch so zameraním na komunikáciu. Chceme aby naši žiaci nadobudli schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Koškovce 134
   • zskoskovce@in.slovanet.sk
   • 057 78 88 000 0915 894 480
   • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
   • 036158933
   • 2021339100
   • Telefón: 057/77 97 116 Mobil: 0915 440 505 Email: veducasjkoskovce@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Energetické nápoje
  • Škola v prírode
  • Deň detí netradične
  • Vydarený deň v Košiciach
  • Družobný pobyt v Besku a Bliznom
  • Zdravá výživa
  • Malí čítajú veľkým a veľkí čítajú malým
  • Zápis do 1. ročníka v našej škole
  • 7. apríl – Svetový deň zdravia
  • Žabie taxi
  • Mesiac hlasného čítania s prvákmi