• Špeciálny pedagóg

     • Špeciálny pedagóg


     • Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Eva Bilecová

      Kontakt: evka.petrikova@gmail.com

      Konzultačné hodiny: 

      • utorok od 13.00 hod. do 14:00 hod.,
      • ale je možné dohodnúť sa individuálne.

      Náplň činnosti školského špeciálneho pedagóga v základnej škole

      Školský špeciálny pedagóg v ZŠ:

      1. vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania. Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí alebo žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl, 

    • 2. v spolupráci s MŠ, ZŠ a komunitnými centrami a príslušným centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) realizuje a vyhodnocuje depistážne screeningové vyšetrenia u detí predškolského veku a následne vypracuje odporúčania k nastaveniu stimulačných programov, 

     3. spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi,

     4. realizuje individuálnu a skupinovú špeciálno-pedagogickú screeningovú diagnostiku u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní,

     5. kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných pomôcok odporúčaných zariadeniami CPPPaP,

     6. pravidelne realizuje špeciálno-pedagogické intervencie so žiakmi s ťažkosťami v učení, zvlášť so žiakmi s vývinovými poruchami učenia,

     7. aktívne sa zúčastňuje zápisu žiakov do 1. ročníkov,

     8. odborne zabezpečuje integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom CPPPaP,

     9. systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou ZŠ,

     10. práca v segregovaných komunitách,

     11. spolupráca pri neformálnom vzdelávaní,

     12. spolupodieľa sa na činnostiach súvisiacich sa s evalváciou projektu,

     13. spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie,

     14. vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,

     15. v súvislosti s implementáciou aktivít národného projektu aktívne spolupracuje s členmi skupiny konzultantov a supervízorom z CPPPaP,

     16. v rámci neformálneho vzdelávania detí sa zúčastňuje na aktivitách „Letnej školy“,

     17. zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Koškovce 134
   • zskoskovce@in.slovanet.sk
   • 057 78 88 000 0915 894 480
   • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
   • 036158933
   • 2021339100
   • Telefón: 057/77 97 116 Mobil: 0915 440 505 Email: veducasjkoskovce@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Energetické nápoje
  • Škola v prírode
  • Deň detí netradične
  • Vydarený deň v Košiciach
  • Družobný pobyt v Besku a Bliznom
  • Zdravá výživa
  • Malí čítajú veľkým a veľkí čítajú malým
  • Zápis do 1. ročníka v našej škole
  • 7. apríl – Svetový deň zdravia
  • Žabie taxi
  • Mesiac hlasného čítania s prvákmi