• Projekty

   • Projekty

   • Snažíme sa zlepšovať podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času mladých ľudí, zapájame sa do projektov na národnej aj medzinárodnej úrovni v záujme zvyšovania kvality vzdelávania a jeho modernizácie. Do všetkých projektov sa púšťame naplno, aby výsledok stál za to a nadchol našich žiakov...

   • Komplexný poradenský systém

   • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno–patologických javov v školskom prostredí

    Podľa súčasných výskumov sa ukazuje, že veľa žiakov nevyužíva svoj talent a nadanie adekvátnym spôsobom a hlási sa v 9.ročníku na odbory, ktoré sú práve v tomto období najfrekventovanejšie a vo väčšine prípadov nekorešpondujú so schopnosťami absolventa ZŠ. Sú však aj takí, ktorí v tomto veku sa nevedia rozhodnúť a zvoliť si tú správnu strednú školu. Tento projekt je určený práve týmto žiakom. Má im a ich rodičom pomôcť sa správne rozhodnúť, objektívne sa pozrieť na ich schopnosti i vedomosti.

    Z týchto dôvodov sa aj naša ZŠ zapojila do tohto projektu. Naším cieľom je pomôcť jednotlivcom v tomto veku pri rozhodovaní sa o otázkach vzdelávania, profesijnej prípravy a voľby ďalšieho štúdia. Program COMDI modul A je určený žiakom 8. a 9. tried základných škôl, ktorí stoja pred voľbou povolania.

    Od mája tohto roka dve učiteľky ZŠ absolvujú sériu školení, aby mohli po ich ukončení v spolupráci s CPPPaP v Humennom v rámci tohto projektu testovať žiakov, ak ich rodičia prejavia záujem. Nakoľko je tento projekt financovaný z fondov EÚ a pre rodičov i žiakov je bezplatný, v prvej fáze testovania COMDI sa testujú iba identifikovaní žiaci so ŠVVP. Po ukončení fáz testovania, hodnotenia a interpretácie výsledkov testu COMDI pre žiakov so ŠVVP, bude prebiehať testovanie ďalších žiakov ZŠ.

    Veríme, že tento projekt osloví tých, ktorí sa ešte nerozhodli a potrebujú poradenstvo pri voľbe ich budúcej strednej školy.

   • {#1508} 1
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • {#1508} 2
   • Digitálne vzdelávanie

   • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

    Naša škola participuje v národnom projekte „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“, ktorý realizuje Ústav informácií a prognóz školstva a je financovaný z prostriedkov operačného programu Vzdelávanie. V rámci tohto projektu spolupracujú slovenskí učitelia pri tvorbe 14 200 digitálnych objektov.

    Zapojením sa do tohto projektu sa môžu pýšiť aj učitelia našej školy, ktorí sa podieľajú na inovácii obsahu a metód výučby, a to vlastnou tvorbou digitálneho obsahu jednotlivých predmetov. Učebné materiály, vytvorené v rámci tohto projektu, značne prispejú k skvalitneniu a modernizácii výučby, ktorá bude môcť byť uskutočňovaná vysoko interaktívnou formou. Digitálne učivo, ktoré bude v on-line databáze dostupné nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov a ich rodičov, zároveň zabezpečí žiakom kvalitnú domácu prípravu a prácu s overenými zdrojmi.

    Súčasťou tejto aktivity je aj vybavenie 2 659 interaktívnych učební na Slovensku, a to interaktívnou tabuľou s integrovaným dataprojektorom, notebookom a ozvučením. Vďaka zapojeniu sa do projektu bude takouto ďalšou učebňou už onedlho vybavená aj naša škola. Obdobím realizácie projektu je marec 2013 – november 2015.

   • {#1508} 3
   • {#1508} 2
   • {#1508} 4
   • {#1508} 1
   • PRINED – PRojekt INkluzívnej EDukácie

   • Ako už z názvu vyplýva Národný PRojekt INkluzívnej EDukácie (PRINED) má za úlohu výrazne podporiť inkluzívne prostredie v MŠ a ZŠ s cieľom zabezpečiť predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva. Prostredníctvom akceleračných programov zameraných na stimuláciu rómskych detí skvalitniť diagnostický proces v MŠ. Vytvorením inkluzívnych tímov na ZŠ a ich vyškolením na osvojenie profesijných kompetencií potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb žiakov pochádzajúcich z MRK podporiť inklúziu v prostredí ZŠ.

    Projekt nadväzuje na prebiehajúce projekty Metodicko – pedagogického centra (MPC): Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK1) a Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2). Cieľom projektu PRINED je zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhšie v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich prospechu a taktiež sa venovať aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska. Inkluzívny model vzdelávania má za úlohu pomôcť lepšej pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť tak ich sociálnu inklúziu. Podstatným prínosom projektu bude vytvorenie inkluzívnych tímov pozostávajúcich z pedagogických zamestnancov a odborníkov (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, resp. sociálny pedagóg), ktorí pri práci s deťmi nebudú pôsobiť len v školách, ale aj v teréne. PRINED rovnako ako jeho predchodcovia MRK1 a MRK2 výrazne prispieva k riešeniu zamestnanosti tým, že vytvára 250 nových pracovných miest na pozície pedagogický asistent, z čoho 200 pracovníkov bude pôsobiť na základných školách a ďalších 50 na materských školách.

    Významná je aj materiálna podpora, v rámci projektu školy získajú didaktický balíček v hodnote do 10-tisíc eur, ktorý bude obsahovať napríklad hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, ale aj socializačný balíček či didaktické hračky. Vybavenie ZŠ a MŠ pomôckami z didaktických balíčkov umožní skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov, krúžkov.

    Projekt je financovaný prevažne z eurofondov z operačného programu Vzdelávanie. Náklady predstavujú takmer 16 miliónov. Potrvá do novembra 2015.

    Metodicko - pedagogické centrum je ústredne riadenou organizáciou Ministerstvom školstva, výchovy, vzdelávania a športu SR. Vykonáva metodickú činnosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Metodicko -pedagogické centrum má tri regionálne a šesť detašovaných pracovísk, pričom implementuje viaceré Národné projekty v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov www.mpc-edu.sk.

   • {#1508} 3
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

   • Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

    Projekt realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu OPIS a vo svojej úvodnej fáze pokrýva územie celého Slovenska, s výnimkou škôl Bratislavského samosprávneho kraja.

    Špecifickými cieľmi projektu sú:

    1. modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie,

    2. implementácia vybraných elektronických služieb pokrývajúcich životné situácie občana súvisiace s prístupom k vzdelaniu a možnosti elektronizácie s nimi súvisiacich procesov MŠVVŠ SR,

    3. prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu,

    4. vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva, moderného vyučovania a digitálnej triedy.

    Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky.

    V rámci projektu naša škola získala nasledovný set digitálnych zariadení:

    1. 1 wifi router D-Link
    2. 1 interaktívnu tabuľu značky QOMO
    3. 1 notebook značky Lenovo
    4. 20 tabletov značky Samsung
   • {#1508} 1
   • {#1508} 4
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • Eko-mapy Banskobystrického a Prešovského kraja

   • Eko-mapy oboch krajov začali vznikať na jar 2012 v rámci projektu Školy tvoria Eko-mapu. Tohto projektu sa zúčastnilo 40 základných a stredných škôl Banskobystrického a Prešovského kraja. S výdatnou pomocou týchto škôl je teraz v týchto dvoch krajoch zmapovaných viac ako 700 eko-bodov a nové stále pribúdajú.

    Projekt koordinovaný CEEV ŽIVICA sa v roku 2012 realizoval s finančnou a metodickou pomocou Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Generálnym partnerom projektu Eko-mapa.sk je spoločnosť Microsoft.

    Eko-mapa je momentálne vytvorená v 6 krajoch Slovenska, celkovo obsahuje 2 000 eko-bodov a stránku využilo už viac ako 30 000 návštevníkov. Na interaktívnej eko-mape nájdu ľudia informácie, kde môžu odovzdať odpad, nájsť bioobchody vo svojom okolí alebo zaujímavé prírodné miesta. Jednotlivé eko-body obsahujú aj stručné anotácie a fotografie.

    Najprv sa naši žiaci zúčastnili semináru k projektu Školy tvoria Eko-mapu Prešovského kraja v Sabinove pod vedením Mgr. Kataríny Jakubčovej. Na seminári sa dozvedeli, čo je Eko-mapa, čo všetko obsahuje a naučili sa pracovať s webovou aplikáciou. Okrem informácií dostali GPS zariadenia, aby mohli zaznamenať súradnice určitých bodov, ktoré použijú v projekte Eko-mapa.

    Počas celého roka mapovali prírodno-ekologické zaujímavosti zo svojho okolia. Tie boli uvedené na internetovej stránke www.eko-mapa.sk. Naši žiaci boli radi, že sa na tomto projekte podieľali a dúfajú, že ich práca bude prínosom ako pre tento projekt, tak aj pre širokú verejnosť.

   • Rekonštrukcia školy

    • Názov projektu - Rekonštrukcia s modernizáciou a prístavbou ZŠ s MŠ Koškovce
    • Operačný program - Regionálny operačný program
    • Spolufinancovaný fondom - Európsky fond regionálneho rozvoja
    • Prioritná os - 1 Infraštruktúra vzdelávania
    • Opatrenie - 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

    Financovanie projektu

    1. celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 688 913,47 EUR,
    2. poskytovateľ poskytne prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 654 467,80 EUR,
    3. prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.

    Cieľ projektu

    Poskytovanie kvalitatívne vyššej úrovne služieb v zariadení odstránením zlého technického stavu budov, rozšírením kapacity, ale i modernizáciou vzdelávacieho procesu IKT vybavením.

    • Špecifický cieľ Projektu 1: Odstrániť nevyhovujúci stav stavebných konštrukcií, znížiť energetickú náročnosť prevádzky a zlepšiť podmienky pre realizáciu doplnkových aktivít k vzdelávaciemu procesu.
    • Špecifický cieľ Projektu 2: Realizovať nový chodník so zámkovou dlažbou s ohľadom na bezpečnosť žiakov, opraviť oplotenie v častiach jeho korózie v nevyhnutnom rozsahu.
    • Špecifický cieľ Projektu 3: Odstrániť problém nepostačujúcej kapacity v zariadení, vytvoriť špeciálne učebne pre žiakov s mentálnym postihnutím.
    • Špecifický cieľ Projektu 4: Obstarať nové vybavenie za účelom zariadenia nových učební a tiež obohatiť vzdelávací proces prvkami moderných informačno-komunikačných technológií.

   • Škola interaktívne

    • Názov projektu - Škola interaktívne
    • Žiadateľ - Základná škola s materskou školou Koškovce
    • Prioritná os - 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
    • Opatrenie - 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

    ​​​​​​​

    Cieľová skupina

    • Pedagogickí zamestnanci ZŠ - celkom 18 učiteľov a učiteliek ZŠ.
    • Žiaci základnej školy - približne 250 žiakov vo veku od 6 – 16 rokov.

     

    Cieľ projektu

    Skvalitnenie vzdelávacieho procesu, inovácia a implementácia učebných materiálov a interaktívnych metód výučby a zvýšenie kompetencií pedagógov a žiakov pre ich ďalšie uplatnenie sa na trhu práce.

    • Špecifický cieľ projektu 1: Zvýšenie atraktívnosti priebehu výučby formou inovácie obsahu a metód výučby k posilneniu konkurencieschopnosti školy.
    • Špecifický cieľ projektu 2: Vzdelávanie pedagogických pracovníkov vedúcich k rozvoju ich kompetencií dôležitých pre implementáciu procesu premeny tradičnej školy na modernú.
    • Špecifický cieľ projektu 3: Posilnenie a rozvoj individuálnych a kľúčových kompetencií žiakov a zvýšenie ich uplatniteľnosti v ďalšom živote.

     

    PDF dokumenty

   • {#1508} 3
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • Spoločne dokážeme veľa

   • Pod týmto názvom uspela naša žiadosť o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov fondu ERDF a štátneho rozpočtu v Programe iniciatívy spoločenstva

    INTERREG IIIA PL/SR 2004-2006 FOND MIKROPROJEKTOV

    Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA podpísalo dňa 3. apríla 2007 s našou školou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Projekt rozvíja spoluprácu našej školy s partnerskou Szkolou Podstawowou z poľského Beska.

    Aktivity projektu

    • Poznávame históriu a život v pohraničí
    • Pomôžme Vysokým Tatrám
    • Športom proti drogám
    • Učíme sa jazyky, lyžujeme a stále poznávame
    • Zvyky, obrady a jedlá našich regiónov - Besko
    • Zvyky, obrady a jedlá našich regiónov - Koškovce
    • Výchovno-vzdelávacie systémy v niektorých štátoch EÚ
   • Spoločne v spoločnej Európe

   • Delegácia Európskej komisie v Slovenskej Republike na základe odporúčania hodnotiacej komisie schválila v auguste 2004 náš ďalší projektový návrh. Z tohoto dôvodu bol našej škole opäť udelený

    grant PHARE CBC SFMP SR-PL 2002-2003

    Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja.

    Projekt čiastočne nadväzuje na predchádzajúci projekt z roku 2003/2004 a ďalej rozvíja spoluprácu našej školy s partnerskou Szkolou Podstawowou z poľského Beska.

    Aktivity projektu

    • Prekonávame jazykové bariéry
    • Športová olympiáda
    • Vzdelávanie v oblasti informatiky a výpočtovej techniky
    • Poznávame históriu Poľska a hľadáme stopy spájajúce oba národy
    • Poznávame históriu Slovenska a hľadáme stopy spájajúce naše národy
    • Čistíme Národný park Poloniny
   • Otvorme dvere Európe

   • Delegácia Európskej komisie v Slovenskej Republike na základe odporúčania hodnotiacej komisie schválila v novembri 2003 náš projektový návrh. Z tohoto dôvodu bol našej škole udelený

    grant PHARE CBC SFMP SR/PL 2001

    Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja. Projekt sa týka úzkej spolupráce našej školy s partnerskou Szkolou Podstawowou z poľského Beska.

    Spolupráca Základnej školy s materskou školou Koškovce a Szkoly Podstawowej v Besku začala už v školskom roku 2000/2001. V nasledujúcich dvoch rokoch sa uskutočnilo niekoľko výmenných pobytov žiakov a pedagógov oboch škôl. Všetky však boli na oboch stranách financované z vlastných zdrojov, resp. s pomocou sponzorov a hlavne okolitých samospráv. Koncom školského roku 2002/2003 sa riaditelia oboch škôl dohodli, že vypracujú zrkadlové projekty v rámci programu PHARE CBC SFMP SR/PL 2001. Takto uzreli svetlo sveta projekty "Bez kompleksów do wspólnej Europy" na poľskej strane a "Otvorme dvere Európe" na strane slovenskej. Začiatkom novembra 2003 sa obe školy dozvedeli radostné správy. Európska únia sa rozhodla podporiť ich spoluprácu, pričom projektové návrhy oboch škôl boli hodnotené veľmi vysoko a oba boli vo svojich štátoch prijaté ako piate najúspešnejšie.

    Delegácia Európskej komisie v SR schválila projektový návrh "Otvorme dvere Európe" a Základnej škole s materskou školou v Koškovciach bol tak po prvýkrát počas jej existencie udelený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja grant Phare. Hlavným zámerom projektu "Otvorme dvere Európe" bolo rozšírenie, zlepšenie, skvalitnenie a zintenzívnenie doterajšej spolupráce oboch škôl, ktorá tak skutočne začala smerovať k odstraňovaniu hraničných bariér a vytvoreniu skutočného regiónu bez predsudkov a obmedzení v rôznych oblastiach. Cieľom projektu bolo nielen upozorniť na pozitíva cezhraničnej spolupráce, ale aj dať šancu účastníkom projektu vzdelávať sa, získavať praktické skúsenosti a nové vedomosti a schopnosti, prekonávať jazykové bariéry, spoznávať život, históriu, kultúru, ľudové zvyky a tradície susednej krajiny, ktorá bola v tom čase tiež kandidátskou krajinou pre vstup do Európskej únie. Keďže obe školy sa nachádzajú v geograficky pomerne znevýhodnených oblastiach, prioritou tohto projektu bolo vyplniť medzeru v doposiaľ absentujúcich medzinárodných aktivitách v oboch cezhraničných regiónoch.

    Cieľovými skupinami projektu boli priamo žiaci a pedagógovia oboch spolupracujúcich škôl a nepriamo i samotní rodičia žiakov, obyvatelia Koškoviec a Beska, ako aj žiaci a obyvatelia ďalších obcí a miestne samosprávy. Prostredníctvom vzájomnej participácie mali možnosť žiaci oboch škôl zažiť atmosféru veľkého očakávania, skúmania a objavovania, častokrát boli provokovaní nepoznaným a potrebou prekonať hranice svojho myslenia. Všetky aktivity projektu podporovali u nich záujem učiť sa cudzí jazyk. Dôležitosť projektu pre cieľové skupiny pedagogických pracovníkov spočívala v možnosti zdokonalenia sa v práci s výpočtovou technikou, internetom, informačnými technológiami i v možnosti porovnania výchovno-vzdelávacích systémov a predovšetkým vo vzájomnej výmene skúseností.

    Začiatok projektu bol na oboch stranách plný očakávania a čakalo nás šesť spoločne naplánovaných aktivít.

    Aktivity projektu

    • Otvorme dvere Európe
    • Prekonávame jazykové bariéry
    • Prezentujeme históriu, ľudové zvyky a výrobky nášho regiónu
    • Spoznávajme ľudové umenie našich regiónov
    • Škola podporujúca zdravie
    • Poznávanie turistických oblastí a histórie na cyklistickej trase Koškovce - Besko
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Koškovce 134
   • zskoskovce@in.slovanet.sk
   • 057 78 88 000 0915 894 480
   • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
   • 036158933
   • 2021339100
   • Telefón: 057/77 97 116 Mobil: 0915 440 505 Email: veducasjkoskovce@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Energetické nápoje
  • Škola v prírode
  • Deň detí netradične
  • Vydarený deň v Košiciach
  • Družobný pobyt v Besku a Bliznom
  • Zdravá výživa
  • Malí čítajú veľkým a veľkí čítajú malým
  • Zápis do 1. ročníka v našej škole
  • 7. apríl – Svetový deň zdravia
  • Žabie taxi
  • Mesiac hlasného čítania s prvákmi