• Pracovné ponuky

   • Voľné miesta na našej škole

   • Základná škola s materskou školou, Koškovce 134

    Informácia o voľnom pracovnom mieste

    Podľa § 11a zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca (PZ).

    Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Koškovce 134

    Sídlo zamestnávateľa: Koškovce 134, 067 12 Koškovce

    Kontakty: 057/77 97 116,  zskoskovce@in.slovanet.sk

    Kategória PZ: Pedagogický asistent

    Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

     Požadované doklady:

     - žiadosť o prijatie do zamestnania,

     - profesijný životopis,

     - písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov,

     - fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške),

     - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (len u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace),

    - lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (až pred nástupom do zamestnania).

    Iné súvisiace požiadavky:

    - nástup: január 2018,

     - miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ, Koškovce 134

     - 100% úväzok,

     - pracovný pomer: doba určitá, do 31.8.2018,

     - odpovedáme iba úspešným uchádzačom,

     - žiadosť zasielajte na adresu školy alebo emailom v termíne do 15. 01. 2018.

     

    V Koškovciach: 2. 1. 2018

                                                                         RNDr. František Bočkay, riaditeľ školy

   • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zskoskovce@in.slovanet.sk
   • +421 57 78 88 000
   • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
 • Fotogaléria

  • Tvorivé dielne
  • Exteriér školy
  • Interiér školy
  • Chemické a fyzikálne laboratórium
  • Jazykové laboratórium
  • Počítačová učebňa
  • Telocvičňa