• Pracovné ponuky

   • Školský sociálny pedagóg

    • Úväzok:
     50%-ný úväzok, doba určitá, do 31.08.2019
     Dátum nástupu:
     08.01.2019
    • Požiadavky:


     Kvalifikačné predpoklady pre školského sociálneho pedagóga:
     - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
     • v študijnom odbore sociálna pedagogika,
     • v študijnom odbore sociálna práca,
     • v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku,
     • v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva.

     Požadované doklady:
     - žiadosť o prijatie do zamestnania,
     - motivačný list,
     - profesijný životopis,
     - písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov,
     - fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške),
     - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (len u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace),
     - lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (až pred nástupom do zamestnania).

     Iné súvisiace požiadavky:
     - miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ, Koškovce 134
     - výberové konanie bude ukončené vyhodnotením doručených žiadostí vrátane motivačných listov a životopisov, kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov,
     - žiadosť zasielajte na adresu školy alebo emailom v termíne do 04.01.2019.

     Táto voľná pracovná pozícia vznikla škole v súvislosti so zapojením sa do projektu „Škola otvorená všetkým“.

     V Koškovciach 20.12. 2018

     RNDr. František Bočkay, riaditeľ školy
   • Učiteľ/učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

    • Úväzok:
     100% úväzok, doba určitá, zastupovanie počas PN
     Dátum nástupu:
     08.01.2019
    • Požiadavky:


     Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

     Požadované doklady:
     - žiadosť o prijatie do zamestnania,
     - motivačný list,
     - profesijný životopis,
     - písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov,
     - fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške),
     - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (len u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace),
     - lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (až pred nástupom do zamestnania).

     Iné súvisiace požiadavky:
     - miesto výkonu práce: ZŠ s MŠ, Koškovce 134, elokované pracovisko MŠ Koškovce 50
     - výberové konanie bude ukončené vyhodnotením doručených žiadostí vrátane motivačných listov a životopisov, kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.
     - žiadosť zasielajte na adresu školy alebo emailom v termíne do 04.01.2019.

     V Koškovciach 20.12.2018

     RNDr. František Bočkay, riaditeľ školy
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zskoskovce@in.slovanet.sk
   • +421 57 78 88 000
   • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
   • 036158933
   • 2021339100
 • Fotogaléria

  • Zimné radovánky
  • Lyžiarský výcvik
  • Vianoce vo svete
  • Číta celá škola
  • Noc so svätým Mikulášom
  • Vianočná pošta
  • Mikulášska jazda vlakom
  • ....zasiahni do deja školy
  • Popoludnie v ŠKD plné zdravých dobrôt
  • Jesenná výzdoba
  • Pozývame vás do rozprávky
  • Policajti v MŠ