• Škôlka

    • Vlastné zameranie materskej školy

    • Škola má všeobecné zameranie, profil absolventa ZŠ s MŠ v Koškovciach predprimárneho vzdelávania je zhodný s profilom v štátnom vzdelávacom programe predprimárneho vzdelávania.

      

     Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sme si stanovili v súlade so všeobecnými cieľmi ustanovenými v štátnom vzdelávacom programe, s cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v školskom zákone, s cieľmi stanovenými v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy, s potrebami a záujmami detí, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov a vlastným zameraním školy.

      

     Ciele materskej školy:

     •  
     • Edukačný proces realizovať v súlade so schváleným ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
     • Podporovať rozvíjanie digitálnych kompetencií u detí, a tým aj rozvoj tvorivého a divergentného myslenia s využívaním IKT
     • Zabezpečiť variabilitu dní v týždni, každý deň iná vzdelávacia oblasť, resp. činnosť
     • Rozvíjať u detí emocionálnu inteligenciu, schopnosť prijímať a niesť osobnú zodpovednosť pri plnení úloh
     • Pri plánovaní krátkodobých cieľov vychádzať z úloh POP, vydaných ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na daný školský rok
     • Vytvárať vhodné podmienky pre zvýšený pohyb detí, realizovať aktivity na podporu  zdravia v súlade s NAPO
     • Realizovať edukačný proces formou hry, tvorivej dramatiky, zážitkového učenia, bádateľskej činnosti
     • Vytvárať a rozvíjať u detí cit ku krásam svojho regiónu, ľudového umenia, kultúrneho dedičstva našich predkov
     • Uprednostňovať metódu priameho poznávania pred sprostredkovaným poznávaním
     • Rozvíjať jednotlivé súčasti predčitateľskej gramotnosti pomocou aktivít a hier 
     • V edukačnom procese priamo informovať deti, čo sa od nich bude očakávať pri zámernej vzdelávacej aktivite (spoločná torba portfólia)
     • Hodnotiť edukačný proces niekoľkými spôsobmi: (priame hodnotenie v závere aktivity sebahodnotenie detí, diagnostikovanie vstupné, priebežné, výstupné, hodnotenie mesačných plánov, záznamy v diagnostike dieťaťa, polročné a ročné hodnotenie výchovno – vzdelávacích výsledkov.

      

     Vlastné ciele výchovy a vzdelávania v našej materskej škole

     •  
     • Uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie MŠ
     • Rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa
     • Podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou
     • Preventívnou logopedickou starostlivosťou precvičovať a fixovať správnu výslovnosť a kultivovaný prejav v zásadách spisovného jazyka
     • Ponechať dostatočný priestor na sebarealizáciu dieťaťa
     • Napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi
     • Naučiť sa komunikovať a pracovať v tíme, predchádzať konfliktom
     • Cieľavedome rozvíjať osobnosť dieťaťa
     • Preberať na seba zodpovednosť za vlastné konanie, naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie
     • Zamerať výchovno – vzdelávaciu činnosť na uspokojenie základných potrieb dieťaťa a jeho prípravu na školský vyučovací proces
     • Zlepšovať grafomotorické zručnosti
     • Utvárať u detí povedomie k ochrane prírody a životného prostredia, rozvíjať environmentálne cítenie
     • Rozvíjať talent a nadanie detí v krúžkovej činnosti (krúžok anglický)
     • Do edukačného procesu cieľavedome zaraďovať interaktívne hry a programy
     • Viesť deti od útleho veku k sebahodnoteniu
     • Posilniť individuálny prístup k deťom rok pred povinnou školskou dochádzkou a deti s odloženou školskou dochádzkou
     • Umožniť deťom experimentovanie, objavovanie, bádanie
     • Zabezpečiť primerané podmienky na spontánnu hru
     • Vytvárať priaznivú sociálno-emocionálnu klímu
     • Vytvárať deťom vhodné a bezpečné podmienky na pohyb, vytvárať pozitívny postoj k pohybovým aktivitám
     • Naučiť sa chrániť životné prostredie
     • Naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy
     • Viesť deti k úcte k rodine a ľudským právam
     • Posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám
     • Rozširovať spoluprácu s rodičmi, poskytovať im konzultácie, poradenstvo

      

     Naša materskú školu nájdete v rodinnom dome s krásnym prostredím. V okolí sa nachádzajú sú krásne uličky, ktoré tvoria rodinné domy. Vychádzky do okolia, pozorovanie prírody, život okolo, to všetko je súčasťou nášho edukačného procesu. Školský dvor našej MŠ tvorí upravená trávnatá plocha v rovine, ktorá je momentálne v štádiu úprav.

     Priestory materskej školy boli upravené tak, aby sa dieťa cítilo ako doma, malo pocit bezpečia, istoty.

     V našej materskej škole rešpektujeme osobnosť každého dieťaťa, jeho slobodu, individuálny vývin, talent, rozvoj podľa jeho danosti.

     Pod dozorom pedagogického personálu sa u nás môžu deti hrať, maľovať, tvoriť, tancovať, spievať, športovať.

      

     Konkretizácia cieľov:

     • osvojovať si pohybové zručnosti a zdokonaľovať pohybové schopnosti a tým vytvárať základy pre celoživotný kladný postoj k pohybovým aktivitám, podporovať túžbu po pohybe, umožniť pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu (sezónne športové vychádzky, tradičné detské jarné hry, fašiangy, detský karneval, MDD, Detská olympiáda...),
     • edukačným pôsobením vytvárať pozitívne postoje k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu a zdraviu iných (Bezpečne na chodníku a ceste, Zdravý úsmev, Počítač  môj kamarát...),
     • nadobudnúť návyky súvisiace so správnou životosprávou (Ako a koľko jesť, ochutnávka pre rodičov, recepty pre rodičov, Deň mlieka, Deň jablka, Pitný režim, recepty pre zdravie, návšteva knižnice...),
     • využívaním vychádzok do prírodného prostredia v okolí MŠ rozvíjať motorické schopnosti detí, vzťah k prírodnému prostrediu, ako aj  k vlastnému regiónu (beseda s lesníkom, poznaj svoju obec....),
     • utvárať a rozvíjať kultúrne tradície a národné hodnoty (Deň krojov),
     • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, viesť deti k spolupráci a k vytváraniu pozitívnej socio-emocionálnej klímy materskej školy cez spoločné podujatia (spolupráca s obecným stacionárom, vystúpenie pre starých rodičov, púšťanie šarkanov, aranžovanie z prírodnín, príchod sv. Mikuláša, Štedrý večer v škôlke,… ),
     • obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, poznať kultúrne tradície našich predkov, (tradície pri štedrovečernom stole, zvyky na Fašiangy, pálenie Moreny, Veľkonočné zvyky a tradície....).

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zskoskovce@in.slovanet.sk
   • +421 57 78 88 000
   • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
   • 036158933
   • 2021339100
 • Fotogaléria

  • Zimné radovánky
  • Lyžiarský výcvik
  • Vianoce vo svete
  • Číta celá škola
  • Noc so svätým Mikulášom
  • Vianočná pošta
  • Mikulášska jazda vlakom
  • ....zasiahni do deja školy
  • Popoludnie v ŠKD plné zdravých dobrôt
  • Jesenná výzdoba
  • Pozývame vás do rozprávky
  • Policajti v MŠ