• Výchovný poradca

     • Výchovný poradca

     • Výchovný poradca školy poskytuje poradenské a informačné služby v oblasti výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie, maximálne sa venuje žiakovi, poskytuje a zabezpečuje potrebné informácie nie len o ňom, ale aj pre neho. Dôležitú úlohu zohráva spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Humennom, so špeciálnym pedagógom zo Špeciálno – pedagogickej poradne v Humennom, triednym učiteľom, učiteľom školy, ako aj s riaditeľmi SŠ a špeciálnych SŠ. Výchovný poradca svoje úlohy plní priebežne, ale taktiež má stanovený plán na jednotlivé mesiace.

      Moja činnosť je skutočne rôznorodá, ale hlavnou úlohou naďalej zostáva pomáhať pri výbere ďalšieho štúdia a ovplyvňovať tak profesionálne smerovanie žiakov.

      Priebežné úlohy, ktoré sa snažím počas školského roka plniť:

      1. Úzko spolupracujem s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie (CPPPa P a P) v Humennom a Špeciálno-pedagickou poradňou v Humennom, využívam ich poradenské služby.

      2. Uskutočňujem individuálne konzultácie s problémovými, začlenenými a talentovanými žiakmi a ich zákonnými zástupcami.

      3. Spolupracujem s riaditeľmi stredných škôl (prijímanie začlenených žiakov).

    • 4. Sprostredkovávam psychologické služby pre triednych učiteľov a učiteľov školy v prípadoch výchovno – vzdelávacích predmetov žiakov.

     5. Spolupracujem s CPPP a P pri kompletizácií materiálov potrebných pri zaraďovaní detí do špeciálnych škôl.

     6. Pripravujem informácie o možnostiach ďalšieho štúdia na SŠ.

     7. V spolupráci s triednymi učiteľmi 8. a 9. ročníka organizujem exkurzie do SOŠ.

     8. Uskutočňujem besedy so žiakmi 8. a 9. ročníka so zameraním na voľbu povolania. Umožňujem besedy s pracovníkmi SOŠ. Pripravujem informácie o možnostiach štúdia končiacich žiakov na nástenných novinách.

     9. Osobitnú starostlivosť venujem žiakom s nerozhodnou profesionálnou orientáciou.

     10. V spolupráci s vedením školy a triednymi učiteľmi venujem zvýšenú pozornosť rómskym žiakom, všímam si ich dochádzku.

     11. Zúčastňujem sa na poradách výchovných poradcov a stretnutiach organizovaných pre výchovných poradcov.

     Počas školského roka poskytujem konzultácie rodičom žiakov vo štvrtok od 11.30 hod. do 12.15 hod., ale je možné dohodnúť sa individuálne.

     V ZŠ s MŠ v Koškovciach každoročne pôsobí výchovná komisia, ktorá mi pomáha riešiť výchovné problémy, ale aj profesionálnu orientáciu žiakov končiacich ZŠ. Pozostáva z výchovnej poradkyne, zástupkyne riaditeľa školy a triednych učiteľov žiakov 9. ročníka.

     Mgr. Jana Gavalčinová

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Koškovce 134
   • zskoskovce@in.slovanet.sk
   • 057 78 88 000 0915 894 480
   • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
   • 036158933
   • 2021339100
   • Telefón: 057/77 97 116 Mobil: 0915 440 505 Email: veducasjkoskovce@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Energetické nápoje
  • Škola v prírode
  • Deň detí netradične
  • Vydarený deň v Košiciach
  • Družobný pobyt v Besku a Bliznom
  • Zdravá výživa
  • Malí čítajú veľkým a veľkí čítajú malým
  • Zápis do 1. ročníka v našej škole
  • 7. apríl – Svetový deň zdravia
  • Žabie taxi
  • Mesiac hlasného čítania s prvákmi