• Testovanie 9

    • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2018 sa v školskom roku 2017/2018 uskutoční 21. marca 2018 (streda) a náhradný termín testovania sa uskutoční 05. apríla 2018 (štvrtok) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

     Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie, krajských školských úradov a členovia rád základných škôl. Krajské školské úrady s cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania poveria úlohou nestranných pozorovateľov učiteľov základných a stredných škôl.

     Všetky informácie o elektronickej forme Testovania 9 a jeho generálnej skúške nájdete na TU.

    • Čo je cieľom testovania 9

    • Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo základnej školy, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Pri testovaní sa používajú tzv. NR testy (rozlišovacie, porovnávacie testy, testy relatívneho výkonu), ktoré sa využívajú v meraniach veľkého rozsahu na štandardizované testovanie, napríklad na výstupe zo základnej školy. Tieto testy rozdeľujú žiakov podľa úspešnosti do poradia vyjadreného v percentile.

    • Obsah testovania 9

    • Test pozostáva z dvoch častí - matematiky a štátneho jazyka .

     • V I. časti - testu z matematiky budú žiaci riešiť prvých desať úloh s krátkou otvorenou odpoveďou - vpisovanie číselných výsledkov a ďalších desať úloh s výberom správnej odpovede zo štyroch možností A, B, C, D. Správne odpovede budú zapisovať do samoprepisovacích hárkov podľa pokynov na ich zadnej strane. Je dôležité, aby výsledok žiak zapísal až potom, čo si je istý správnou odpoveďou! Vo všetkých odpovediach je možnosť opravy - o nej budú žiaci presne informovaní koordinátorom.

     • V II. časti - testu z vyučovacieho jazyka bude 20 úloh s výberom správnej odpovede zo štyroch správnych možností A, B, C, D. Aj tu budú žiaci odpovede zapisovať do samoprepisovacích hárkov a budú mať možnosť opravy podľa presných pokynov.

     •  

     zdroj: www.monitor9.zones.sk

    • Online testy - príprava na testovanie 9

    • Testy na webovej stránke program Alf si dajte PREHRAŤ, lebo na spustenie testov na počítači je potrebné mať nainštalovaný program ALF.

   • Testy zo šk. roku 2016/2017

   • Testy zo šk. roku 2015/2016

   • Testy zo šk. roku 2014/2015

   • Testy zo šk. roku 2013/2014

   • Testy zo šk. roku 2012/2013

   • Testy zo šk. roku 2011/2012

   • Testy zo šk. roku 2010/2011

   • Testy zo šk. roku 2009/2010

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zskoskovce@in.slovanet.sk
   • +421 57 78 88 000
   • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
   • 036158933
   • 2021339100
 • Fotogaléria

  • Tvorivé dielne
  • Exteriér školy
  • Interiér školy
  • Chemické a fyzikálne laboratórium
  • Jazykové laboratórium
  • Počítačová učebňa
  • Telocvičňa