• Testovanie 5

    • Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (T5-2018) sa v školskom roku 2018/2019 uskutoční 21. novembra 2018 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

     Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len "NÚCEM"). Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie (ďalej len "ŠŠI") a odborov školstva okresných úradov v sídle kraja (ďalej len "OŠ OÚ"). S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.

    • Cieľom testovania je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Testovanie 5 poskytne školám spätnú väzbu, ako pripravili žiakov na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 pre zlepšovanie vzdelávania žiakova skvalitňovanie vyučovania. Zároveň bude slúžiť na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z ISCED 1 v celoštátnom meradle.

    • Online testy - príprava na testovanie 5

    • Testy na webovej stránke program Alf si dajte PREHRAŤ, lebo na spustenie testov na počítači je potrebné mať nainštalovaný program ALF.
   • Testy zo šk. roku 2016/2017

   • Testy zo šk. roku 2015/2016

   • Testy zo šk. roku 2014/2015

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zskoskovce@in.slovanet.sk
   • +421 57 78 88 000
   • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
   • 036158933
   • 2021339100
 • Fotogaléria

  • Privítanie v škôlke
  • Deň slovenských krojov
  • Vynovené priestory MŠ
  • Škola v prírode
  • Deň Zeme
  • Týždeň radosti
  • Priestory MŠ
  • Žabie taxi
  • Randevú s knihou
  • Zápis prvákov
  • Škola v prírode
  • Mikuláš - Obecný úrad