• Špeciálny pedagóg

     • "Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa toho,
      či sa dokáže vyškriabať na strom, strávi celý život vo viere,
      že je neschopná."

                                      Albert Einstein

      Školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Jana Partiková

      Email:  specpedzskoskovce@gmail.com

      Konzultačné hodiny:

      • Pre rodičov:    Utorok  12.30 - 13.30 
      • Pre učiteľov:   Utorok  13.30 - 14.30

       

      V prípade potreby je možné dobu stretnutia dohodnúť aj v inom čase.

      • Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?
      • Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?

      • 12.06.2017 14:19
      • Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a s poruchou správania.
      • viac
      • Problémy v správaní
      • Problémy v správaní

      • 13.06.2017 00:25
      • Pod poruchami správania rozumieme odchýlky v oblasti socializácie, keď jedinec nie je schopný rešpektovať normy správania na úrovni zodpovedajúcej jeho veku. V súčasnej dobe pozorujeme nárast porúch správania u detí, čo môže súvisieť so súčasnou dobou, keď sa uprednostňujú v značnej miere materiálne hodnoty, vo zvýšenej miere sa agresivita objavuje v médiách, zhoršuje sa sociálna situácia v niektorých rodinách. Vymedzenie pojmu poruchy správania nie je jednoduché. Nie každú odchýlku v správaní môžeme nazvať poruchou správania.
      • viac
      • Špeciálno-pedagogické intervencie
      • Špeciálno-pedagogické intervencie

      • 13.06.2017 00:36
      • Špeciálno-pedagogické intervencie sú zamerané na multisenzoriálne vzdelávanie. Zdôrazňovanie významu multisenzoriálneho vzdelávania siaha hlboko do histórie pedagogiky ako vedy, tento princíp efektívneho vyučovania možno nájsť už v dielach J. A. Komenského.

      • viac
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zskoskovce@in.slovanet.sk
   • +421 57 78 88 000
   • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
 • Fotogaléria

  • Tvorivé dielne
  • Exteriér školy
  • Interiér školy
  • Chemické a fyzikálne laboratórium
  • Jazykové laboratórium
  • Počítačová učebňa
  • Telocvičňa