• Sociálny pedagóg

     • Náplň činnosti sociálneho pedagóga

     • Sociálny pedagóg v ZŠ:

      1. vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálno-patologických javov a reedukácie správania a vykonáva osvetovú činnosť,

      2. zabezpečuje sociálny servis pre žiakov,

      3. venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre žiakov, zákonných zástupcov a inkluzívny tím MŠ, ZŠ, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie),

      4. v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,

   • 5. poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,

    6. spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou a s CPPPaP atď.,

    7. spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri nastavení vhodného prístupu k integrovaným žiakom a pri tvorbe ich individuálneho vzdelávacieho plánu,

    8. spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka,

    9. vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre žiakov,

    10. pracuje pravidelne s triednym kolektívom na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede s cieľom predchádzať konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,

    11. vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,

    12. práca v segregovaných komunitách,

    13. spolupráca pri neformálnom vzdelávaní,

    14. spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie,

    15. spolupodieľa sa na činnostiach súvisiacich s evalváciou projektu,

    16. v súvislosti s implementáciou aktivít národného projektu aktívne spolupracuje s členmi skupiny konzultantov a supervízorom z CPPPaP,

    17. v rámci neformálneho vzdelávania detí sa zúčastňuje na aktivitách „Letnej školy“,

    18. zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Koškovce 134
   • zskoskovce@in.slovanet.sk
   • 057 78 88 000 0915 894 480
   • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
   • 036158933
   • 2021339100
   • Telefón: 057/77 97 116 Mobil: 0915 440 505 Email: veducasjkoskovce@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Energetické nápoje
  • Škola v prírode
  • Deň detí netradične
  • Vydarený deň v Košiciach
  • Družobný pobyt v Besku a Bliznom
  • Zdravá výživa
  • Malí čítajú veľkým a veľkí čítajú malým
  • Zápis do 1. ročníka v našej škole
  • 7. apríl – Svetový deň zdravia
  • Žabie taxi
  • Mesiac hlasného čítania s prvákmi